ЗОШТО ДА ГО ПОСЕТИТЕ АФИТОС ВО ЛЕТО 2017

Афитос - грчко селце со  неповторлив поглед

Афитос е традиционално грчко селце, лоцирано на Касандра, Халкидики, само 83 километри од Солун.

 

 Повеќе

КАМП ТУРИЗАМ, НЕИСКОРИСТЕНА МОЖНОСТ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!

Камп туризам, неискористена можност за Република Македонија!

 

Кампувањето претставува рекреативна активност но и активност во која луѓето престојуваат повремено, надвор од нивното постојано место на живеење (www.ficc.org Интернационална федерација за кампување, караванинг и автокараванинг).
Камп туризмот како посебна туристичка форма која произлегува од кампингот како целина полека но сигурно се етаблира на светските туристички берзи како еден од најатрактивните но и најдоходовните селективни облици на туризам.

Според Службен весник на РМ (3-2013) кампот се дефинира како угостителска деловна единица што дава уредено земјиште на кое гостинот поставува своја или во кампот изнајмена опрема за сместување (камп приколки или шатор, маса и столови, лежалки и др.) и простор за сместување на возило.
Овие сместувачки објекти можат да се класифицираат врз основа на повеќе критериуми, но веројатно најважна е поделбата во зависност од сопственоста која ги двои на општестевени и приватни. Понатаму во зависност од функционалноста се издвојуваат автокампови, караван кампови и мешовити (авто и караван кампови). Разликата помеѓу нив се гледа во олеснетата пристапност на соодветните возила.
Сите кампови, вклучително и автокамповите треба да нудат пропишани услови (како материјално-технички така и во однос на услугите кои се нудат но и професионалноста на давателите на услугите) за престој на посетителите, и нормално во зависност од условите кои се нудат истите се класифицираат во соодветна категорија. Според Службен весник на РМ (3-2013) се издвојуваат четири категории на кампови, и тоа прва (највисока категорија), втора, трета и четврта категорија. Категоризацијата на истите ја врши Комисија за категоризација на автокампови составена од шест члена и тоа по еден претставник од Агенцијата, Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија, Министерство за здравство, Министерството за труд и социјална политика и од единицата на локалната самоуправа во која се формира автокампот.
Во Република Македонија состојбата со камп туризмот, но и со авто камп туризмот е изразито незадоволителна, ако се знае со кои потенцијали располагаме како дестинација за развој на овој вид туризам. Имено, во државава се забележуваат десетина камп населби, лоцирани најчесто во крајезерските делови (кои во периодот на изградбата на овие камп населби, а и денес претставуваат најзначајните туристички центри во државата) од кои поголемиот број се застарени, делумно или целосно руинирани, но евидентирани се и нови кампови (чиј број за жал е многу мал) изградени според современи стандарди.
Како делумно или целосно реновирани и актуелно – атрактивни камп населби во земјава се издвојуваат:

Автокамп Градиште – Охрид;
Автокамп АС – Струга;
Воен камп Свети Наум – Охрид;
Автокамп Крани – Преспа;
Автокамп Партизан – Дојран;
Автокамп Љубаништа – Охрид;
Автокамп Извиднички центар – Охрид;
Автокамп Белви – Скопје.

Денешниот рецептивен капацитет на наведените автокампови не е на посакуваното ниво и е далеку од оној капацитет кој истите го имале претходно. Имено истите се оставени немо да сведочат за времињата кога биле со целосно исполнети капацитети како од домашни така и од странски туристи. Од наведените автокампови мал дел функционираат успешно и бележат позитивни резултати, како што е примерот на автокампот АС (според чии податоци само во последната сезона биле реализирани 24.899 ноќевања од 2.727 туристи), автокампот Крани, автокампот Градиште и автокампот Белви кај Скопје.
Според податоците од државниот завод за статистика од вкупниот број на евидентирани туристи по деловни единици (за 2014-та) – 735.050, 15.903 се во камповите, а од вкупниот број на евидентирани ноќевања (2.195.883) во 2014 година, 58.207 се евидентирани во камповите, што претставува 2,65% од вкупниот број на ноќевања и бројот на евидентирани странски туристи во камповите изнесува 5.732 што е 9,85% од вкупната сума на евидентирани ноќевања во камповите како деловни единици. Во Европа пак, според www.civd.de (во 2011-та) близу 15% од туристичките ноќевања се реализирани преку кампување, кои креирале туристички промет од 3,6 млд евра само од ноќевања, или заедно со дополнителната (т.н. вонпансионска) потрошувачка (храна, посета на културни знаменитости, забава и сл.) прометот изнесува приближно 13 млд евра годишно. Соседната Србија (која формираше и кампинг асоцијација сериозно работи на подобрување на условите за развој на камп туризмот, според која (www.camping.rs) во 2014-та година се забележани околу 50.000 ноќевања), додека Хрватска според www.civd.de (во која камп туризмот учествува со 25% од вкупните туристички текови во земјата) е една од земјите со најголем број на дестинации за некои од облиците за кампување.
Денес Република Македонија не е членка на интернационалната федерација за кампување, што би требало да се промени ако ги следиме трендовите во туризмот кои предвидуваат зголемена мобилност на туристите и промена во побарувањата, како и приходите кои се реализираат од овој тип на туризам.
Она што никако не би смееле да го изоставиме е дека ние како држава овој брзорастечки туризам треба да го поставиме во центарот на нашето внимание и сериозно да се насочиме кон негово што понапредно развивање што е сосема логично ако знаеме дека имаме одлични потенцијали за негов перманентен развој, како географската положба, транзитниот карактер на земјата, природните и антропогените вредности, издвојувајќи ги пејсажите, водите, климата, гостопримството и храната и секако висината на цените за услугите поврзани со авто камповите (едно вакво ноќевање во просек во една камп приколка изнесува околу 20 евра во денарска противвредност за целиот објект, што е навистина скромна сума, а слична е и висината на цените за обезбедување на простор за кампување и пристап до електрична енергија).
Наведените показатели надополнети со сознанијата кои велат дека камп туризмот е најотпорен во услови на економска криза, просечниот број на ноќевања на камп туристите, разновидната структура на туристите (сочинета од млади луѓе, семејства со деца, пензиониери) се само причина повеќе да се насочиме кон развој на овој вид на туризам во земјава.
На крајот мораме да ги прифатиме и забелешките и критиките на светската кампинг асоцијација кои велат дека како држава неопходно е да имаме посериозен пристап кон подобрување на условите за развој на овој вид на туризам, на национално, државно и институционално ниво, преку изградба на нови камп простори на крајбрежјето на природните и вештачките езера во земјава, во близина на бањите, долж коридорот и на планините.
Во таа насока коренитите и стратешки поставени промени и чекори ќе не доведат до позитивни мерливи резултати изразени со зголемен број на кампинг ноќевања со двоцифрено учество на овој тип на туризам во вкупните туристички текови во земјава.

 

Автор: М-р Христина Димеска

Преземено од: http://www.igeografija.mkПовеќе

ПРИДОБИВКИ ОД СПОРТСКИОТ ТУРИЗАМ

Придобивки од спортскиот туризам

Една од воопшто најбрзорастечките стопански дејности во светот, на која многу земји и даваат третман дури и на индустриска гранка, е туризмот. Како таква, од истиот многу држави имаат голем придонес во реализацијата на сопствениот бруто домашен производ (БДП), а кој во некои држави и региони е поголем дури и од 25% од вкупниот бруто домашен производ. Така, најголемиот број европски, но и голем број останати држави во светот, издвојуваат сериозни и капитални вложувања во развојот на сите видови туризам, а посебно на спортскиот кој, според Европската комјунити и спорт со извештајот од 1994 година, наведуваат податоци кој велат дека спортскиот туризам, изразен со терминот спортска индустрија, учествува со 2,5% од вкупната светска трговија за истата таа година. Тоа е гранка од стопанството која непрекинато се развива и позитивно напредува во сите сегменти на општеството. Како таква, најголемиот број експерти кои се занимаваат со оваа проблематика тврдат дека на истата треба да и се посвети исклучително големо влијание и да и се дадат поголем број предности во однос на некои останати стопански гранки, или нивни поедини сегменти и делови.
Спортскиот туризам пак, како гранка од туризмот, со напредокот на технологијата и начинот на живеење на луѓето станува се попопуларен во светот и истиот претставува еден од водечките сегменти во туристичката индустрија.
Спортскиот туризам според Светската туристичка организација (WTO) се дефинира како „Специфично патување надвор од вообичаената средина за пасивно или активно вклучување во натпреварувачкиот спорт, каде спортот е примарна мотивациска причина за патувањето и туристичкиот или елементот за одмор, кои можат да дејствуваат за да се зајакне целокупното искуство, 26,2010 година“.
Со ваквиот брз напредок на туризмот, а посебно на спортскиот, може да се воочат голем број придобивки кои ги ползува општеството, како што се на пример: економските, социјалните, културните, психолошките, здравствените, етичките и многу други.
За да му се посвети поголемо внимание на овој вид туризам, а со неговото стратешко управување и имплементирање да се зголемат сите понапред наведени но и сите останати придобивки, многу е битно сериозно да се разберат и прифатат сите можни бенифити, односно корисности, од овој вид туризам.

Сепак, со оглед на тоа дека во овој кус текст најмногу станува збор за економските придобивки, тие претставуваат всушност и најчест предмет на истражување при изработката на апликативни идеи и проекти кои се однесуваат на ваквиот тип туризам.
Поради позитивните ефекти преку кои спортскиот туризам нуди многу придобивки во разни сектори од стопанството, во високо развиените земји во светот е на врвот од туристичката индустрија. Истиот најповеќе е на ,,цена,, во Англија, Германија, Шкотска, Австралија, Соединетите Американски Држави, Канада, земји во коишто се формирани и разни асоцијации, алијанси и институции кои се занимаваат со развој и поддршка на овој вид туризам (Canadian Sport Tourism Alliance, National Association of Sports Commissions и др.)
Во таа насока спортот и туризмот, се разбира следејќи ги како една целовитост, според некои истражувања, како што се на пример оние направени од страна на најкомпетентната институција за ваков вид истражувања како што е ,,Evolution and development I sports tourism,, според истражувањето направено помеѓу 2010 и 2011 година, се очекува во глобалниот домашен производ во најголемиот број високоразвиени европски и светски земји спортскиот туризам да учествуваат со просечно 10%.
Според истражувањето на Канадската алијанса за спортски туризам (Canadian Sport Tourism Alliance) во Канада во 2010 година се потрошени 3,6 милијарди долари од спортските туристи, а за 8.8% бил зголемен овој промет во споредба со 2008 година.
Според друго истражување кое го спровела Светската туристичка организација (WTO) во Соединетите Американски Држави во 1999 година е проценето дека по основ на спортскиот туризам се потрошени 44 милијарди долари.
Интересен е и податокот според анализите на Бирото за туристичко истражување на Австралија (The Bureau of Tourism Research) дека во истата земја на основа на дневни патувања поврзани со спортот, таканаречените домашни спортските туристи (domestic sport tourists), односно тие кои живеат во Австралија трошат неверојатни 461 милион долари на годишно ниво во својата држава.

Во однос, пак, на социо-културните придобивки може да се каже дека тие се многубројни и најразноврсни, а како едни од најбитните се јакнењето на националниот идентитет и чувство на припадност, зближување и почитување на различните култури и цивилизации во дружењето помеѓу спортистите, без разлика на нивната верска, културна или национална припадност и сл.
Во делот пак на вработувањето, за време на одржувањето на Олимписките игри во Барцелона во 1992, само во периодот помеѓу 1986 и 1992 бројката на невработеност се намалила од 127,774 на 60,885, со што, аналогно на тоа, се намалила стапката на невработеноста од 18,4% на 9,6 % , на регионално ниво, а истата, сметајќи на национално ниво, се намалила од 20,9% на 15,5%.
И во културата на нашата нација длабоко е втемелен спортот, а со развивање на спортот и на спортскиот туризам, може темелно да се влијае и на етичкото однесување на целиот народ, бидејќи составен дел на спортот и патувањето е доброто и дисциплинирано однесување, водење на здрав живот, културното однесување како и многу други етички норми.
Или воопштено, како генерални придобивки од спортскиот туризам може да се издвојат неколку позначајни, и тоа: креирање економски раст со исполнување на хотелските, ресторантските и останатите капацитети, претставување на туристичкиот пазар во светот, креирање нови продукти – нови туристички дестинации, инфраструктурно развивање и подобрување и слично.
Според горенаведеното можеме да заклучиме дека релевантните фактори во нашата држава треба час поскоро да ги разберат и прифатат сите бенефити од спортскиот туризам од страна на оние институции и поединци кои се занимаваат сериозно со оваа проблематика, за потоа да се започне со стратешко развивање на истиот, како би се оствариле ефектите за кои говоревме нешто понапред. Едни од мерките кои би требало да се превземат се субвенционирање на спортските и репетативните туристи, даночно ослободување на приватниот сектор кој би инвестирал во спортот, а со тоа индиректно и во спортскиот туризам, инвестирање во спортско-туристички инфраструктурни објекти, односно во таа насока, треба да се направи една сериозна стратегија за развојот не само на спортот, туку и на спортскиот туризам, а овде примарна улога би имала Агенцијата за спорт и млади, Министерството за економија, Агенцијата за туризам и сите останати институции и структури коишто се занимаваат со оваа проблематика.

Автор: M-р Дарко Панов

Превземено од: http://www.igeografija.mk 

 Повеќе

РЕКА БАБУНА

Бабуна е река во Македонија, десна притока на Вардар. Таа извира под врвот Солунска Глава на планината Јакупица. Има должина од 65 километри, а нејзиното сливно подрачје зафаќа површина од 612 км². Бабуна протекува јужно и југозападно од Велес.Повеќе

ОПСЕРВАТОРИЈА КОКИНО

ВОВЕД

 

Во 2001 година во Република Македонија, под планинскиот врв Татиќев Камен во општината Старо Нагоричане, беше откриен археолошки локалитет од бронзеното доба во развојот на човековата цивилизација. Пронајдените артефакти во археолошките кампањи, како и спроведената археоастрономска анализа во годините кои следеа, покажаа дека локалитетот ги има сите карактеристики на митска света планина, но и на древна опсерваторија. Денес овој локалитет е познат под името Мегалитска опсерваторија Кокино или едноставно Кокино.
Мегалитската опсерваторија Кокино се наоѓа во североисточниот дел на Мекедонија, во близина на границата со Србија (попрецизно: географска ширина 42° 15` 47“, географска должина 21° 57` 32“). Таа се наоѓа во атарот на селото Кокино, на границата со селото Арбанашко. Целиот регион денес е ретко населен, така што во десетината околни села живеат помалку од 1 000 жители.

Во поширокиот регион регистрирани се голем број на археолошки наоѓалишта од неолитскиот до средновековниот период. Тоа значи дека целиот регион има историја во должина од  најмалку 6 000 години преполна со значајни населби, светилишта, настани и личности.

 

Текстот е превземен од:  https://kokinomk.wordpress.com   Повеќе